Азбучен показател
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ь
Ю
Я

Начало

Добре дошли на сайта на първия електронен Корективен речник на чужди думи в българския език. Речникът бе подготвен в резултат на научен проект през 2012 г. от екип преподаватели филолози от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и издаден от Университетско издателство "Св. Климент Охридски". Речникът съдържа около 400 лексеми, чиято употреба често е некоректна. Посочено е тяхното правилно или препоръчително използване.

Целта на настоящия сайт е да предостави на Вашето внимание както вече издадените в хартиен вариант речникови статии за лексеми, в чиято употреба най-често сме установили грешки, така и тяхното своевременно актуализиране и допълване. При избора на правилен / неправилен вариант сме изхождали не само от особеностите на чуждия език, но и от особеностите на българския език, от установените модели и норми на адаптация в нашия език, както и от иманентните свойства на българската езикова система.

Читателите могат да предлагат за включване в Речника чужди думи в българския език, по отношение на които са забелязали някаква некоректност.

Тъй като езикът е изключително бързо развиващо се средство за общуване, ще разчитаме на обратната връзка с Вас чрез формата за контакт, която ще намерите в сайта.

Нашият екип Ви желае приятно и успешно ползване на Речника!

От екипа на Корективен речник на чужди думи в българския език

австр. = австрийски (немски)
алб. = албански
амер. = американски (английски)
англ. = (британски) английски
англофр. = англофренски
араб. = арабски
брит. = британски
бълг. = български
венец. = венециански
вж. = виж, вижте
вин. п. = винителен падеж
вм. = вместо
герм. = германски
гл. = глагол
гр. = гръцки
диал. = диалектен
ед.ч. = единствено число
ж. = женски род
индоевроп.= индоевропейски
исп. = испански
ит. = италиански
къснолат . = къснолатински
лат. = латински
м. = мъжки род
макед. = македонски
мн.ч. = множествено число
нарлат. = народнолатински
нареч. = наречие
нем. = немски
нидерл. = нидерландски
новобълг. = новобългарски
новолат. = новолатински
остар. = остаряло
пол. = полски
порт. = португалски
праслав. = праславянски
прил. = прилагателно
род. п. = родителен падеж
рум. = румънски
рус. = руски
санскр. = санскрит
словаш. = словашки
словен. = словенски
ср. = среден род
срангл. = средноанглийски
сръб. = сръбски
срвеклат. = средновековнолатински
срвиснем. = средновисоконемски
сргр. = средногръцки
срнидерл. = среднонидерлан
дски стбълг. = старобългарски
ствиснем. = старовисоконемски
сргр. = средногръцки
срнидерл. = среднонидерландски
стбълг. = старобългарски
ствиснем. = старовисоконемски
стгр. = старогръцки
стфр. = старофренски
стфранк. = старофранкски
съвр. = съвременен
сщ. = със същото значение
тур. = турски
унг. = унгарски
фр. = френски
хърв. = хърватски
чеш. = чешки
швед. = шведски